آزمایشگاه آسیب شناسی جنگل

نام آزمایشگاه: آسیب شناسی جنگل (حشره شناسی جنگل – قارچ شناسی جنگل) مسئول آزمایشگاه: دکتر محمدرضا کاوسی معرفی آزمایشگاه اهداف آزمایشگاه: اين آزمايشگاه با هدف مطالعات و شناسايي آفات و بيماري هاي درختان جنگلي ،باكتري شناسي ، نماتود شناسي و ويروس شناسي درختان و درختچه هاي جنگلي و ساير رستني هاي جنگلي و آشنايي دانشجويان […]

آزمایشگاه آسیب شناسی جنگل

آزمایشگاه اکولوژی و خاکشناسی جنگل

نام آزمایشگاه: اکولوژی و خاکشناسی جنگل مسئول آزمایشگاه: دکتر رامین رحمانی و دکتر هاشم حبشی اهداف آزمایشگاه: 1- انجام آزمایش های فیزیكی، شیمیایی و بیولوژیکی معمول در تحقیقات خاکهای جنگلی 2- مطالعات اكولوژيك گونه هاي جنگلي و تأثيرات شيوه هاي مختلف جنگلشناسي بر خصوصيات توده ها توانمندی های آزمایشگاه: 1- انجام بسیاری از مطالعات مربوط در زمینه […]

آزمایشگاه اکولوژی و خاکشناسی جنگل

آزمایشگاههای دانشکده

دانشکده علوم جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به منظور آموزش عملی دانشجویان و همچنین فراهم آوردن امکانات بیشتر در زمینه اجرای پژوهشهای کاربردی در زمینه علوم جنگل تعداد 9 آزمایشگاه تخصصی احداث نموده است که هم اکنون شش آزمایشگاه تحت نظر گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل و سه آزمایشگاه تحت نظر گروه […]

آزمایشگاههای دانشکده

انجمن های علمی

مشاور انجمن علمی در سال تحصیلی 96-95: دکتر جهانگیر محمدی (عضو هیات علمی گروه جنگلداری) دبیر انجمن علمی در سال تحصیلی 96-95: مجید طاری نژاد (دانشجوی کارشناسی جنگلداری) فعالیتها: ردیف موضوع برنامه مجری تاریخ 1 برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش انجمن علمی جنگلداری 21 الی 27 آذرماه 1390 2 تهیه پوستر معرفی دانشکده علوم جنگل انجمن […]

انجمن های علمی