بازدید از غرفه دانشکده علوم جنگل


بازدید گسترده دانشجویان، دانش آموزان و محققین گلستانی از غرفه دانشکده علوم جنگل. این غرفه در اندازه 9 مترمربع بخشی از دستاوردهای پژوهشی، فناوری، فن بازار و کارآفرینی اساتید دانشکده علوم جنگل را به معرض نمایش گذاشته است.

.

435833275_248796

435825754_249769