برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان الگوی اثرگذاری جاده جنگلی


جلسه دفاع از رساله دکتری سعید راهبری سی سخت با عنوان الگوی اثرگذاری جاده جنگلی بر ویژگی های بوم شناختی رویشگاه های جانبی جهت کاربرد در طراحی جاده همگام با طبیعت به راهنمایی آقای دکتر محمد هادی معیری امروز هشتم بهمن ماه در سالن شهید شهریاری برگزار می گردد.