جلسه هماهنگی و برنامه ریزی هفته منابع طبیعی در دانشکده علوم جنگل


به مناسبت هفته منابع طبیعی جلسه هماهنگی و برنامه ریزی در تاریخ 9 اسفند در دفتر ریاست دانشکده علوم جنگل با حضور اعضای هیات علمی و انجمن علمی دانشکده برگزار گردید.

در این جلسه مقرر شد برنامه های مختلف زیر در هفته منابع طبیعی توسط دانشکده علوم جنگل انجام گیرد:


1- روز سه شنبه 15 اسفند مصادف با روز درختکاری با همکاری انجمن علمی دانشکده و دانش آموزان مدارس سطح شهر مراسم نهال کاری در جنگل دکتر بهرام نیا برگزار گردد.


2- روز چهارشنبه 16 اسفند مراسم کاشت نهال توسط دانشجویان و کارکنان دانشگاه با همکاری انجمن های علمی دانشکده های علوم جنگل، صنایع چوب، علوم باغبانی، محیط زیست و شورای هماهنگی انجمن علمی، معاونت فرهنگی دانشگاه و کانون سبز اندیشان دانشگاه

3- برگزار کارگاه های جمع آوری بذر و نگهداری بذر و کارگاه معرفی فرصت های شغلی در علوم جنگل (نهالستان: احداث، تولید و عرضه)

4- حضور اعضای هیات علمی در مدارس سطح شهر جهت نهال کاری و معرفی رشته جنگل داری