کارگاه معرفی فرصت های شغلی در علوم و مهندسی جنگل (نهالستان: اشتغال، تولید و عرضه)

مرکز کارآفرینی دانشگاه به مناسبت هفته منابع طبیعی برگزار می کند:

کارگاه معرفی فرصت های شغلی در رشته علوم و مهندسی جنگل با موضوع نهالستان: اشتغال، تولید و عرضه

 

مدرس: مهندس محمد جواد لطفی (کارآفرین موفق در تولید و عرضه نهال)

زمان برگزاری: دوشنبه 21 اسفند————ساعت: 9:30 الی11:30

مکان برگزاری: سالن شهید شهریاری

..

همراه با ارائه گواهی به شرکت کنندگان در کارگاه

مرکز کارآفرینی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان