برگزاری مراسم نهالکاری به مناسبت هفته منابع طبیعی با حضور اساتید و دانشجویان


به مناسبت هفته منابع طبیعی مراسم نهال کاری با حضور اساتید و دانشجویان علاقه مند به جنگل در پارسل هفت جنگل شصت کلاته در روز چهارشنبه 16 اسفند برگزار شد.

 

ستاد هفته منابع طبیعی دانشکده های علوم جنگل و مهندسی چوب و کاغذ