انجمن های علمی

مشاور انجمن علمی در سال تحصیلی 96-95: دکتر جهانگیر محمدی (عضو هیات علمی گروه جنگلداری)

دبیر انجمن علمی در سال تحصیلی 96-95: مجید طاری نژاد (دانشجوی کارشناسی جنگلداری)

فعالیتها:

ردیف

موضوع برنامه

مجری

تاریخ

1

برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش

انجمن علمی جنگلداری

21 الی 27 آذرماه 1390

2

تهیه پوستر معرفی دانشکده علوم جنگل

انجمن علمی جنگلداری

21 الی 27 آذرماه 1390

3

تهیه پوستر دستاوردهای علمی- پژوهشی گروه جنگلداری

انجمن علمی جنگلداری با همکاری گروه جنگلداری

21 الی 27 آذرماه 1390

4

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی باپایگاه های اطلاعاتی و منابع الکترونیک

انجمن علمی جنگلداری

28 آذر 1390

5

تهیه لیست مجلات علمی – پژوهشی داخلی مصوب گروه کشاورزی و منابع طبیعی (مورد تایید وزارت علوم )

انجمن علمی جنگلداری

6

تهیه و نصب لیست همایش ها و کنفرانس‌های بین‌المللی سال 2012 مرتبط با رشته جنگلدار ی

انجمن علمی جنگلداری

7

جذب اعضاء فعال از بین دانشجویان علاقه‌مند به فعالیت در انجمن علمی

انجمن علمی جنگلداری

ترم تحصیلی 1390