آموزش

اعضای اداره آموزش دانشکده:

 تصویر پرسنلی  مسئولیت   نام و نام خانوادگی


کارشناس اداره آموزش

جواد کردی

  کارشناس اداره آموزش  فاطمه الازمنی

 کارشناس امور آموزشی گروه

خلیل الله زمانی

*تذکر:

دانشجویان محترم موظفند جهت انجام کارهای آموزشی، در ابتدا به کارشناسان اداره آموزش یا کارشناس امور آموزش گروه مراجعه نموده و سپس در صورت لزوم به هر یک از مدیران مراجعه نمایند.

دانشجویان گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر از مقررات آموزشی دانشگاه می توانند به سایت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به نشانی www.gau.ac.ir و پورتال دانشکده به نشانی http://ffs.gau.ac.irمراجعه نمایند.

.

فرم های آموزشی:

گردش كاري امور آموزشي مقطع دكترا- فرمهاي 430 مميزدار

.