سایتهای مرتبط دانشگاه

آدرس سایت معاونتها

معاونت دانشجویی http://vcs.gau.ac.ir

معاونت پژوهشی

http://vcr.gau.ac.ir

معاونت پشتیبانی و توسعه

http://vpd.gau.ac.ir

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

http://vpap.gau.ac.ir

معاونت فرهنگی و اجتماعی

http://scv.gau.ac.ir 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

آدرس سایت دانشکده ها

دانشکده مهندسی آب و خاک

http://cft.gau.ac.ir

دانشکده صنایع غذایی

http://cft.gau.ac.ir

دانشکده علوم دامی

http://fas.gau.ac.ir

دانشکده تولید گیاهی

http://dpp.gau.ac.ir

دانشکده مرتع و آبخیزداری

http://frw.gau.ac.ir

دانشکده شیلات و محیط زیست

http://ffe.gau.ac.ir

دانشکده علوم جنگل

http://ffs.gau.ac.ir

دانشکده مهندسی چوب و کاغذ

http://fwp.gau.ac.ir

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

آدرس سایر سایتهای مفید دانشگاه 

سامانه اساتید

http://prof.gau.ac.ir/profs/Authenticate.php

سامانه اتوماسیون اداری

http://paperless.gau.ac.ir

سامانه دانشجویان

http://stu.gau.ac.ir/stuSystem/

سامانه مجلات دانشگاه

http://journals.gau.ac.ir