آزمایشگاه آسیب شناسی جنگل

نام آزمایشگاه: آسیب شناسی جنگل

(حشره شناسی جنگل – قارچ شناسی جنگل)

مسئول آزمایشگاه: دکتر محمدرضا کاوسی

معرفی آزمایشگاه

اهداف آزمایشگاه:

اين آزمايشگاه با هدف مطالعات و شناسايي آفات و بيماري هاي درختان جنگلي ،باكتري شناسي ، نماتود شناسي و ويروس شناسي درختان و درختچه هاي جنگلي و ساير رستني هاي جنگلي و آشنايي دانشجويان و محققان با قارچ هاي سمي و خوراكي در جنگل و آزمايشات وابسته تأسيس شده است .

توانمندی های آزمایشگاه:

1) تمامي آزمايشات مربوط به تشخيص پاتوژنها (قارچ ها باكتريها،نماتد ها و ساير آفات ).

2) كليه مطالعات مربوط به مبارزه شيميايي و بيولوژيك .

3) مطالعه تأثيرات تركيبات بيولوژيك وشيميايي در زادآوري و ضد عفوني بذور و نهال ها وقلمه ها .

لیست تجهیزات آزمایشگاه:

 نام دستگاه

کشور سازنده

کاربرد 

 توضیحات

سانتریفیوژ

 ایران

عصاره گیری از ترکیبات خاک، گياه و جانواران خاکزی، قارچ ها و …

 4000 دور در دقیقه

بینیکولار

ایران

بزرگنمایی نمونه ها از طریق سیستم نوری 

بن ماری

 ایران

جهت فراهم نمودن حرارت غیر مستقیم (بخار آب اشباع) در دما و زمان مشخص

میکروسکوپ نوری

چین (تحت لیسانس ژاپن)

بزرگنمایی 4، 10، 40*100 جهت تشخیص عوامل بیماریزا و بررسی برخی بافتها در مراحل آزمایش

 آون

 ایران

حرارت دادن و خشک کردن نمونه ها و استریل شیشه آلات جهت استفاده در آزمایشات کشت بافت

شیکر

ایران

جهت همزدن نمونه ها در سرعت و زمان مشخص

ترازوی دیجیتال

ایران

توزین مواد شیمیایی و نمونه های آزمایشی

 دقت 01/0

استیرر

ایران

کمک به حل شدن مواد در ترکیبات مختلف همراه با فراهم نمودن حرارت

انکوباتور

 ایران

فراهم نمودن محیطی تاریک با دمای مشخص برای رشد نمونه های کشت شده

مورد استفاده در آزمایشات مربوط به رشد قارچ و …
اتوکلاو

 ایران

استريل کننده با وسایل مورد استفاده در آزمایشات کشت بافت با استفاده از بخار آب

لامینار

 ایران

به منظور ایجاد فضایی تمیز بر روی میز کار، برای انجام آزمایشاتی چون کشت بافت

جریان عمودی هوا

یخچال فریزر

ایران

جهت نگهداری نمونه های آزمایشی