دومین میزگرد تخصصی روش ها و تجربیات موفق در مدیریت جنگل های سوزنی برگ

دومین میزگرد تخصصی معرفی روش ها و تجربیات موفق در مدیریت و توسعه جنگل­های سوزنی ­برگ دست­ کاشت با همکاری مشترک اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در روز سه شنبه مورخ 21 اسفند 1397 ساعت 8:30 الی 12 در گرگان، بلوار ناهار خوران، بالاتر از پل سید مسعود در مرکز آموزش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان برگزار خواهد شد.

محورهای میزگرد:

معرفی تجربیات موفق در پرورش جنگل های سوزنی برگ دست کاشت

دستاوردهای مدیریت و توسعه جنگل های سوزنی برگ دست کاشت در شمال کشور

سخنرانان:

دکتر هاشم حبشی

دکتر یوسف گرجی بحری

دکتر بهرام ناصری