مدیریت

معاون دانشکده: دکتر علي قاسميان

رتبه علمی: دانشيار

گروه آموزشی: صنایع خمیر و کاغذ

پست الكترونيكي: ghasemian@gau.ac.ir