کسب عنوان غرفه برتر توسط دانشکده علوم جنگل برای دومین سال پیاپی

در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار استان، غرفه دانشکده علوم جنگل برای دومین سال پیاپی به عنوان غرفه برتر دانشگاه انتخاب گردید.