برگزاری سخنرانی­ علمی اعضای هیئت علمی دانشکده علوم جنگل به مناسبت هفته پژوهش

به مناسبت هفته پژوهش، سخنرانی­ علمی اعضای هیئت علمی دانشکده علوم جنگل در روز سه ­شنبه 27 آذرماه در سالن شهید شهریاری برگزار شد. (مدیریت جلسه: دکتر واعظ موسوی)

فهرست سخنرانی ها به شرح ذیل بود:

کد نام و نام خانوادگی عنوان سخنرانی ساعت ارائه
1 دکتر رامین رحمانی تأثیر تاج درختان بلوط­ ایرانی بر تغییرات تعداد و زی­وزن کرم خاکی 13:30-13
2 دکتر هاشم حبشی نقد عام مقاله­های علمی-پژوهشی و تحلیلی در حوزه علوم جنگل 14-13:30
3 دکتر شعبان شتایی بررسی تغییرات گستره جنگلی پارک گلستان 14:30- 14
4 دکتر محمدرضا کاوسی روش­های مبارزه با بیماری زغالی بلوط در کشور 15– 14:30
5 دکتر علی عرب معیارها و شاخص­های بررسی کیفیت نهال و لزوم تهیه استانداردهای کیفی نهال درختان جنگلی ایران 15:30-15
6 دکتر سید محمد واعظ موسوی اینتگریت پلاس، ابزاری در جنگلشناسی نوین به منظور تلفیق اکولوژی و اقتصاد در نشانه‌گذاری‌ها 16-15:30