برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با پهباد و پردازش تصاویر رقومی آن با استفاده از نرم افزار Agisoft

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با پهباد و پردازش تصاویر رقومی آن با استفاده از نرم افزار Agisoft
کارگاه آموزشی آشنایی با پهباد و پردازش تصاویر رقومی آن با استفاده از نرم افزار Agisoft توسط عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دکتر جهانگیر محمدی 7 بهمن در مرکز آموزش سازمان جهاد کشاورزی گرگان برگزار گردید.
در این کارگاه یک روزه که کارشناسان سازمان در آن حضور داشتند دکتر محمدی به آشنایی با اجزاء و ویژگیهای پهباد و نحوه پردازش تصاویر رقومی به صورت کامل با استفاده از نرم افزار پرداختند همچنین لازم به ذر است دوره پیشرفته این کارگاه نیز در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.