پرسنل اداری

پرسنل اداری نوع مسئولیت عکس پرسنلی
حسین مقدم مسئول دفتر واحد مدیریت دانشکده  
علی اکبر محمد علی پورملکشاه مدیریت جنگل آموزشی-پژوهشی دکتر بهرام نیا
جواد کردی کارشناس اداره آموزش  
فاطمه الازمنی کارشناس اداره آموزش  
خلیل­ الله زمانی کارشناس امور آموزشی گروه
سیدرضا عقیلی مسئول آزمایشگاه ­های گروه جنگلداری  
فاطمه رفیعی جزی مسئول آزمایشگاه­ های گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل
غفار یلمه عامل مالی و کارشناس جنگل  
 ربابه نفیسی  مسئول دبیرخانه  
 بی بی ساوری  خدمات