همایش

همایش بین المللی راهبردهای حفاظت و توسعه‌ی گونه‌های در معرض خطر با محوریت سرخدار

International Conference on: Conservation and Development Strategies for Endangered Species (with Emphasis on Yew (Taxus baccata))

محورها:

1- رهیافت‌های حفاظت و توسعه‌ی سرخدار

2- چالش‌های مدیریتی در ذخیره‌گاه‌های سرخدار

3-جنگلشناسی توده‌های خالص و آمیخته سرخدار

4- روش‌های تولید نهال و احیای سرخدار

5- اصلاح نژاد و تولیدات غیرچوبی سرخدار

6- پتانسیل ذخیره‌گاه‌های سایر گونه‌های در معرض خطر

 

هزینه ثبت نام برای دانشجویان: 500000 ریال

هزینه ثبت نام برای اعضای هیئت علمی و سایر شرکت کنندگان: 800000 ریال

لطفا هزینه ثبت نام را به شماره حساب زیر واریز نموده و اسکن فیش پرداخت را ارسال فرمایید:

شماره حساب 3150062380    به نام: درآمدهای متفرقه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

بانک تجارت شعبه منابع طبیعی

 

مهلت ارسال مقاله: 7 اردیبهشت 1398

مهلت ثبت نام: 8 اردیبهشت 1398

اعلام نتایج داوری: 8 اردیبهشت 1398

تاریخ برگزاری: 11 و 12 اردیبهشت 1398

برگزارکنندگان: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، انجمن دوستداران سرخدار کشور آلمان

 

تلفن: 01732427050، نشانی: گرگان، میدان بسیج، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده علوم جنگل.

 

علاقه مندان می توانند مقالات خود را به یکی از ایمیل های زیر ارسال نمایند:

رایانامه:           fsf.gorgan.conference@gmail.com                     ffs@gau.ac.ir

برگزار کنندگان: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، انجمن دوست داران سرخدار آلمان.

 

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources in collaboration with Der Eibenfreunde helds:

International Conference on: Conservation and Development Strategies for Endangered Species (with Emphasis on Yew (Taxus baccata))

 

Topics

1- Approaches for conservation and development of yew

2- Management challenges in yew reserves

3- Silviculture of pure and mixed yew stands

4- Methods for sapling production and rehabilitation of yew

5- Breeding and non-wood production of yew

6- Reserve potential of endangered species

 

Deadline for fullpaper submission: 27 April 2019

Deadline for authors’ registration: 28 April 2019

Notification of acceptance: 28 April 2019

Conference dates: 1st and 2nd May 2019

 

Phone: +981732427050, Fax: +981732427176, Website: ffs.gau.ac.ir,

Email: ffs@gau.ac.ir

fsf.gorgan.conference@gmail.com