نشست صمیمی مسئولین دانشکده جنگل با کارکنان

نشست صمیمی پایان سال تحصیلی با حضور ریاست و مدیر گروه های اموزشی دانشکده های علوم جنگل و مهندسی چوب و کاغذ دوشنبه 31 تیر در طرح جنگل بهرام نیا دانشگاه برگزار کردید. در ابتدای جلسه دکتر آزادفر ریاست دانشکده های علوم جنگل و مهندسی چوب و کاغذ ضمن تشکر از همکارهای صورت گرفته در سال تحصیلی گذشته بر ضرروت همدلی و همکاری های بیشتر همکاران درسال تحصیلی جدید تاکید داشتند و در پایان این جلسه کارکنان دانشکده به مشکلات و راه کارهای مناسب برای بهبود معیشت و شرایط کاری حوزه های مختلف پرداختند.