مطالعه نیمه تفصیلی حوزه های آبخیز جنگلی شمال کشور توسط دانشگاه

از طرف سازمان جنگلها و مراتع و آبخیز داری کشور مطالعه نیمه تفصیلی حوزه های آبخیز جنگلی شمال کشور که شامل حوزه های آبخیز 82، 85 و 86 می باشد در قالب “طرح نوین مدیریت پایدار جنگل” به دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی واگذار گردید مجری این طرح دکتر شعبان شتایی و همکاران این طرح از اعضای هیات علمی گروه های جنگلداری، جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، آبخیز داری، محیط زیست و منابع آب می باشند در حال اجراست. قابل ذکر است که دستورالعمل نیمه تفصیلی شناسایی و مطالبات منابع فیزیکی شامل(فیزیوگرافی و توپوگرافی، هوا اقلیم، زمین و ژئومورفولوژی، خاک و منابع اراضی، منابع آب و فرسایش و رسوب) و مطالعه منابع زیستی شامل(پوشش گیاهی، حیات وحش، مطالبات اقتصادی و اجتماعی و حفاظت و حمایت) می باشد.و دستورالعمل فاز تفصیلی مربوط به منابع فیزیکی و زیستی شامل فیزیوگرافی و توپوگرافی، هواشناسی، زمین شناسی و ژئومورفولوژی، خاک و قابلیت اراضی، پوشش گیاهی و … می باشد.