برگزاری جلسه معارفه دانشجویان نو ورود دانشکده های علوم جنگل و مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه