بازدید دانش آموزان دبیرستانی و دبستانی استان از دانشکده علوم جنگل

روز شنبه مورخ 16 آذرماه 1398 و همزمان با آغاز هفته پژوهش مراسم بازدید دانش ­آموزان دبیرستانی دخترانه و پسرانه شهرستان گرگان از دانشکده علوم جنگل انجام شد. در این مراسم از آزمایشگاه­های مهندسی جنگل، خاکشناسی و اکولوژی جنگل بازدید به عمل آمد. در ابتدا آقای دکتر واعظ موسوی به نمایندگی از دانشکده علوم جنگل به معرفی دانشکده و گرایش­های آن پرداخته و سپس دکتر پارساخو آزمایشگاه مهندسی جنگل و تکنولوژی­های نوین در رشته علوم و مهندسی جنگل را به دانش­آموزان معرفی نمودند. در بخش بعدی این دیدار خانم دکتر رفیعی به معرفی آزمایشگاه خاکشناسی و اکولوژی جنگل پرداختند.