امور کارآفرینی

مشاور کارآفرینی گروه جنگلداری: دکتر آیدین پارساخو

مشاور کارآفرینی گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل: دکتر وحیده پیام نور

 

آیین نامه توسعه کارآفرینی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

فرم طرح کسب و کار (PDF) (Word)