برگزاری مسابقه ایده های برتر کارآفرینی در علوم و مهندسی جنگل

مسابقه ایده های برتر کارآفرینی توسط دانشکده علوم جنگل و مرکز کارآفرینی دانشگاه در هفته پژوهش سال 99 برگزار می گردد. این مسابقه در راستای زمینه سازی برای تحقق دانشگاه کارآفرین و با هدف توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و نوآور، توسعه و ترویج ایده پروری و هدایت ایده های خلاق و نوآور برای تولید ثروت و ایجاد اشتغال مولد برگزار می گردد.

فرم ارسال ایده