دانشکده علوم جنگل  

پایان نامه های دانشکده
بررسی عملکرد آب دریا و ملاس چغندرقند در کاهش گرد و غبار جاده های جنگلی


 نویسنده : حسن ساسانی
 استاد راهنما : آیدین پارساخو

 دانشکده : علوم جنگل
 گروه آموزشی : مهندسي جنگل

  تاریخ دفاع : 10 / 7 / 1399

تصویر جلد

کارایی برخی تیمارهای حفاظتی برای کنترل هدررفت خاک در مسیر چوبکشی


 نویسنده : اکبر مزری
 استاد راهنما : آیدین پارساخو

 دانشکده : علوم جنگل
 گروه آموزشی : مهندسي جنگل

  تاریخ دفاع : 9 / 7 / 1399

تصویر جلد

مقایسه اثر پوشش لاشه¬سنگ و منسوجات گیاهی در کاهش فرسایش خاک جوی کناری جاده¬های جنگلی


 نویسنده : رسول خاندوزی
 استاد راهنما : آیدین پارساخو

 دانشکده : علوم جنگل
 گروه آموزشی : مهندسي جنگل

  تاریخ دفاع : 15 / 11 / 1397

تصویر جلد

تأثیر استفاده از ترکیبات نانوسیلیس و آهک بر شاخص¬های پایداری ساختمان خاک شیروانی¬های خاکی


 نویسنده : سید جمال میرنیازی
 استاد راهنما : آیدین پارساخو

 دانشکده : علوم جنگل
 گروه آموزشی : مهندسي جنگل

  تاریخ دفاع : 21 / 11 / 1398

تصویر جلد

پایش عملکرد زیست مهندسی سه گونه درختی استفاده شده در تثبیت دامنه¬ها و انتخاب گونه بهینه


 نویسنده : علی اکبر محمدعلی پورملکشاه
 استاد راهنما : محمد هادی معیری

 دانشکده : علوم جنگل
 گروه آموزشی : جنگلداری

  تاریخ دفاع : 30 / 11 / 1398

تصویر جلد