دانشکده علوم جنگل  

کارکنان


علی اکبر محمدعلی پورملکشاه
 
          

 


 

 

مدیریت جنگل آموزشی-پژوهشی


656653274-p1hone-icon-vector-16191-phone-sign-clip-art - بازرسان فنی ناظران  صنعت تات                   017-324-271-73#139
درباره ما – اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مشاوران و پیمانکاران  صنعت مخابرات                     i@gau.ac.ir 

حسین مقدم

 


 

 

مسئول دفتر واحد مدیریت دانشکده


656653274-p1hone-icon-vector-16191-phone-sign-clip-art - بازرسان فنی ناظران  صنعت تات                   017-324-271-73#120 
درباره ما – اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مشاوران و پیمانکاران  صنعت مخابرات                     i@gau.ac.ir

فاطمه رفیعی جزی