دانشکده علوم جنگل  

ریاست دانشکده


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داود آزادفر

دانشیار گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل

رشته تخصصی: بیوتکنولوژی جنگل

ایمیل: Azadfar@gau.ac.ir

شماره تلفن  ۳۲۴۲۷۰۵۰-۰۱۷     :داخلی ۱۲۰

فاکس: ۳۲۴۲۷۱۷۶-۰۱۷

   تاریخ آخرین بروزرسانی : 11 بهمن 1399 - 10:01