دانشکده علوم جنگل  

امکانات آزمایشگاهی


آزمایشگاه های دانشکده

دانشکده علوم جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به منظور آموزش عملی دانشجویان و همچنین فراهم آوردن امکانات بیشتر در زمینه اجرای پژوهشهای کاربردی در زمینه علوم جنگل تعداد 9 آزمایشگاه تخصصی احداث نموده است که هم اکنون شش آزمایشگاه تحت نظر گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل و سه آزمایشگاه تحت نظر گروه جنگلداری مدیریت و تجهیز می گردند.

الف) آزمایشگاه های گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل

– آزمایشگاه اکولوژی و خاکشناسی جنگل

– آزمایشگاه آسیب شناسی جنگل

– آزمایشگاه بیوتکنولوژی جنگل

– آزمایشگاه بذر و نهال درختان جنگلی

– آزمایشگاه کشت بافت و اصلاح بذر درختان جنگلی

فاطمه رفیعی جزی

کارشناس آزمایشگاه های گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل

 

 

ب)آزمایشگاه های گروه جنگلداری 

– آزمایشگاه ژئوماتیک جنگل

– آزمایشگاه جنگلداری و اندازه گیری جنگل

– آزمایشگاه تفسیر عکسهای هوایی

– آزمایشگاه مهندسی جنگل

دکتر خلیل الله زمانی

کارشناس آزمایشگاه های گروه جنگلداری

 

   تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 مهر 1400 - 12:21