دانشکده علوم جنگل  

طرح های عمده در دست اجرا
پتانسيل سنجی منابع ليگنوسلولزي برای توليد زيست انرژِی: مدل تحليل تصميم¬گيري استراتژيک در سطح منطقه¬ای

فراوانی، در دسترس بودن و مصرف گسترده انرژی حاصل از سوخت¬های فسیلی اگرچه رشد سریع اقتصادی جوامع صنعتی را به دنبال داشته است، لیکن به واسطه انتشار مواد آلاینده حاصل از احتراق و انتشار گاز دی اکسید کربن،...


تصویر

ارائه راه حل های بهینه لجستیکی به منظور مدیریت زنجیره تامین بیوماس برای تولید سوخت زیستی در شرق کانادا

در این پروژه بررسی راهکارهای بهینه لجستیکی به منظور مدیریت و تولید چرخه سوخت های زیستی در شرق کانادا، استان کبک مد نظر بوده است که با همکاری شرکت (Bioénerge La Tuque) و (FPInnovations) در گروه علمی ...


تصویر

تولید دستگاه هیدروسیدر و ترکیبات هیدروسید به منظور ایجاد فضای سبز و کنترل فرسایش خاک

پروژه علمی -فناوری زودبازده (معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)


تصویر

بررسی کارایی انواع تیمارهای ضدغبار در کاهش گرد و غبار جاده های جنگلی

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (معاونت علمی-فناوری ریاست جمهوری)


تصویر