دانشکده علوم جنگل  
خبر

نشست علمی تخصصی تهدیدات زیستی در جنگل های استان برگزار شد

به میزبانی گروه جنگلشناسی دانشکده علوم جنگل و همکاری نهادها و سازمان های دولتی در استان گلستان، اولین نشست علمی- تخصصی تهدیدات زیستی در جنگل های استان...

خبر

استاد نمونه کشور در امر آموزش، پرورش و تربیت نیروی انسانی

آقای دکتر شعبان شتایی جویباری توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور و اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست کشور موفق به کسب مقام استاد نمونه کشور ...

تابلو روزنگار برنامه ها

آرشیو